EN | SK | HU
...

Adatvédelmi irányelvek

1. Adatkezelők megnevezése 

 

Adatkezelő megnevezése:                                      Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                01-09-862895

Adatkezelő székhelye:                                           1139 Budapest, Váci út 81.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                    office@premieroutlets.hu

Adatkezelő képviselője:                                          Imre Csaba

 

Adatkezelő megnevezése:                                      DAV- OUTLET Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                01-09-181854

Adatkezelő székhelye:                                           1012 Budapest, Vérmező út 4

Adatkezelő e-elérhetősége:                                    office@premieroutlets.hu

Adatkezelő képviselője:                                         Imre Csaba

 

2. Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2016. február. 1-jétől visszavonásig tart.

A Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. és a DAV-OUTLET Kft. (a továbbiakban: két Társaság) a Premier Outlet Center adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a két Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere azonos az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A két Tárasság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 

A két Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatok törlésre kerülnek. 

A két Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. 

A két Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 

A két Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a két Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a két Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A két Tárasság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A két Társaság mindenkori ügyvezetői a két Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározzák az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelölik az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A két Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A két Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezetők látják el.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a két Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A két Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a két Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A két Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet a belső adatvédelmi felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A két Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt,illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett a két Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 

név:                                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                      1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                          www.naih.hu

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a két Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadóak.

 

További ajánlatok

Adidas Amnesia ara Bags and more Basefield Bata Belles Benetton BL Óraszalon Blombergs Broadway Budmil Calzedonia Camel Active Chance Brand Chantall Cinque Claire's Columbia Converse Crocs Desigual Devergo Devergo & friends dm Ecco Shoes Gant GAS George’s Shoes Geox Griff Collection Guess Jeans Head Heavy Tools Helly Hansen Högl Home&Cook; Iguana Falls J.Press Kennet Street Ladies by Griff LAVARD Levi's Mango Matties MUSTANG Nike Office Shoes Olymp Ouí OUI betty Overstore Parfümoutlet Park Avenue Pepe Jeans Philipp Pierre Cardin Players Puma Replay Retro Roland Salamander Samsonite Saxoo London Skiny Spinmaster Superdry Tamaris Thomas Breitling Tom Tailor Tom Tailor Denim Tommy Hilfiger Triumph Trunk&Co; Vermont Wall Street Fashion